19 juni 2019, 08:27:41

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage

Gestart door WV, 06 oktober 2014, 08:37:40

« vorige - volgende »
Omlaag

WV

Onze school heeft een formele oudervereniging.
In de statuten is opgenomen dat de algemene vergadering (van de oudervereniging) jaarlijks voor 1 juni de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vaststelt en dat het bestuur van de oudervereniging voorafgaande aan die vaststelling daartoe een voorstel doet aan de algemene vergadering.
Verder is in de statuten opgenomen dat het bestuur over dat voorstel overleg pleegt met de directie.
Het bestuur van de oudervereniging is belast met de besteding en verantwoording over de besteding aan de ouders.
De besteding van de ouderbijdrage geschiedt ten behoeve van de school, op een wijze die de instemming van de directie heeft.

Mijn vraag is nu wat dit overleg met de directie precies inhoudt. Wat als de directie niet instemt met het voorstel.
En wat als de directie niet instemt met de besteding van deze vrijwillige ouderbijdrage. Kan het bestuur het voorstel dan nog steeds voorleggen aan de algemene vergadering. En is dit overleg en de instemming een wettelijke verplichting of zijn deze in dit geval in de statuten opgenomen zonder dat er tevens een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

In artikel 13, 1e lid onder c van de Wet medezeggenschap op scholen lees ik dat de oudergeleding van de MR instemmingsbevoegdheid heeft bij de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
In de aanheft van dit artikel staat dat het bevoegd gezag van een school deze voorafgaande instemming nodig heeft voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit onder andere tot de aangelegenheid als bedoeld in artikel 13, 1e lid onder c.

Mijn vraag is of dit artikel van toepassing is bij een formele oudervereniging. Het bevoegd gezag bepaald toch niet de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, maar de algemene ledenvergadering.
Hier ook weer de vraag wat als de oudergeleding van de MR niet instemt.

CH

Beste WV,

Keurig opgesteld en zo hoort het.

Het overleg met de directie kan in principe alles betreffen. Wij mogen in NL immers over alles overleggen wat we willen. Maar jouw vraag is eigenlijk: wat voor invloed heeft de directie.

Eigenlijk alleen zaken die met de schoolorganisatie te maken hebben. Ik geef een paar voorbeelden:
- De OV wil activiteiten organiseren maar juist in een periode waarin de school bepaalde educatieve activiteiten wil uitvoeren. Dan kan de directeur zeggen: dat gaan we niet doen.
- Idem maar zonder die schoolactiviteiten. De directeur maakt problemen omdat bijvoorbeeld er te veel risico's zijn voor de kinderen of de begeleidende ouders. Ook dan moet hij nee zeggen. (NB: de ouders zijn doorgaans qua aansprakelijkheid meeverzekerd met het personeel maar keert niet uit bij te grote risico's dus moet het bestuur dat doen. Niet de bedoeling daarom moet ' nee'.)
- De OV wil een BBQ organiseren maar i.v.m. het weer in de gymzaal doen (echt praktijkvoorbeeld). Dan moet de directeur nee zeggen. Los van het brandgevaar, de verzekering dekt dat niet.
- De OV organiseert een excursie maar heeft een onvoldoende regeling voor mensen die dat (of sowieso de contributie) niet kunnen betalen. Dan kan een directeur nee zeggen. Voor diegenen die niet meegaan moet de school een alternatief programma bieden en dat kan teveel geld gaan kosten.

Zo zijn er vast nog wel meer voorbeelden te geven. Strakke richtlijnen zijn niet te geven maar ik hoop dat je een beetje een beeld hebt gekregen van de situaties waarin een directeur in kan grijpen.

Tsja, 13.1.c WMO wordt vaak verkeerd of onvolledig gelezen. Dat geldt alleen als het bevoegde gezag de ouderbijdrage vaststelt. dat is alleen het geval van een afhankelijke OR. Jullie zijn als formele vereniging een onafhankelijke OR die dat zelf doet en dat heeft het bevoegde gezag, noch de (O)MR er iets over te vertellen. Dat heeft een grens: de ouderbijdrage mag bijvoorbeeld niet zo hoog worden gesteld dat veel ouders dat niet meer kunnen betalen terwijl voor die ouders geen voorziening is getroffen. Dan kun je problemen krijgen. Allerlei activiteiten kunnen dan direct invloed hebben op de schoolorganisatie. Stel je voor: alleen de kinderen waarvan de ouders konden betalen krijgen een presentje van Sinterklaas. Wat doet dat met de sfeer in de klas?

Mvg, Cees

WV

Beste Cees,

Ook bij deze vragen bedankt voor je uitleg.

Het College van Bestuur deelde ons als bestuur van de OV mee dat wij de begroting, inclusief de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, welke wij ter goedkeuring aan de algemene vergadering willen voorleggen eerst ter instemming aan de MR dienen aan te bieden.
Dit op basis van artikel 13 lid 1 onder c van de WMS.
Zoals jij ook al aangaf in je eerdere antwoord is artikel 13 WMS van toepassing op door het schoolbestuur (het bevoegde gezag) gevraagde ouderbijdrage. Echter daar wij een formele oudervereniging zijn ligt dit bij het bestuur van de OV en niet bij school.
Ik kreeg als antwoord dat wij als bestuur van de OV dan niet in de geest van de wet zouden handelen.

Ik ben van mening dat artikel 13 WMS heel duidelijk is en dat hier in dit geval het niet handelen in de geest van de wet niet aan de orde kan zijn.

Wat is jouw mening hieromtrent?

Ook nu weer bedankt voor je beantwoording.

Met vriendelijke groet, Willem

Omhoog