20 januari 2020, 16:45:58

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


ouderbijdrage en ouderraad

Gestart door Angela-, 05 maart 2002, 14:04:42

« vorige - volgende »
Omlaag

Angela-

Ik heb een vraag: zijn wij een ouderrraad of een vereniging. Volgens het boekje van VOO zijn wij een vereniging met beperkte  rechtsbevoegdheid omdat wij de vrijwillige ouderbijdrage innen en wij  een eigen rekening hebben op naam van de ouderraad. Nu zegt een MR lid dat dit niet klopt. Hij zegt dat het boekje is verouderd en dat de ouderraad niets heeft te zeggen over de ouderbijdrage. De directie en de MR wel. (volgens mij is het de ouderraad en de ouders) Ik wil nu toch wel eens weten hoe dat zit. Want als de dirctie en de MR alle zeggenschap hierover heeft waarom is er dan een penningmeestter bij de ouderraad nodig dan moeten zij toch ook zelf de ouderbijdrage innen? Wie weet het antwoord

Karin

Angela,
De Ouderraad int de ouderbijdrage en beheert deze en geeft ze ook lekker weer uit. Althans zo is het bij ons op school. Deze ouderbijdrage zijn namelijk bedoeld voor allerlei activiteiten, kadootjes ed ten goede van de leerlingen. De MR bemoeit zich meer met het beleid, het onderwijs ed. Hier is, bij ons op school in ieder geval, de ouderbijdrage niet voor bedoeld. De MR moet wel een verhoging van het bedrag goedkeuren. In zoverre heeft de MR wel iets over de ouderbijdrage te zeggen. Op de volgende site kan je veel info vinden over de ouderbijdrage:
www.schoolknip.nl. Deze gaat geheel over de ouderbijdrage

Christi-

Hoi,
Bij ons is het zo dat de MR helemaal geen geld heeft. De ouderbijdrage wordt geint door het bestuur. Wij als ouderraad krijgen daar een gedeelte van. Dit mogen we verder wel zelf beheren en uitgeven.

Karin Bronwasser

Hoi Christi, Bedoel je het schoobestuur? Maar is het geld dat jullie innen dan een ouderbijdrage voor de extraatjes of een soort van schoolgeld waar ook leermiddelen uit bekostigd moeten worden. Wij zijn een vereniging van PC-onderwijs en ons bestuur beheert volgens mij de gelden die via den haag binnenkomen en dus voor onderhoud, leermiddelen, personeel ed zijn.

els-

Het is zo dat er eigenlijk twee soorten o.r. zijn. Namelijk de officiele en de gewone.
Bij de gewone heb je als ouderraad je eigen mensen , eigen verantwoordingen/controles en bepaal je als o.r. hoe je met het geld van de ouders omgaat.
De verantwoording die naar de ouders toegaat over de besteding in een jaar doe je aan de hand van overzichten of ouderavonden waar de mensen inzage krijgen in de boekhouding.
Officiel o.r. ga je werken met formulieren waarop ouders een verklaring tekenen waarin ze accoord gaan met het betalen van de o.r. bijdrage.
Het bestuur of de m.r. handelen dan alles verder af. De ouderraad moet dan een begroting indienen en zo krijgen ze dan geld. De financiele verantwoording ligt niet meer bij de o.r. maar mij m.r. of bestuur.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en of dat ik het goed heb uitgelegt.
maar volgens mij zit het zo in elkaar.

Groetjes Els

Blokkenberg-

Hallo,

Wij zijn een eigen oudervereniging en geregistreerd in de Kamer van Koophandel. Wij innen de ouderbijdrage zelf, bepalen de hoogte en de bestemming. hebben eigen statuten etc. De MR en een schooldirectie of bestuur hebben hier geen zeggenschap over. Uiteraard is het zo zwart niet in de praktijk, omdat alles toch in goed overleg samen gaat. En dit wensen wij ook zo te houden. Maar de kinderen staan voorop en tussen oudervereniging en kinderen kan een directie of MR zich niet wringen. Om over de eigen bijdragen te beschikken moet je je dus wel later registreren in de KvK en je aan de spelregels van een vereniging houden.

groetjes

Oudervereniging de blokkenberg
www.blokkenberg.nl      ;) :P

Katootje

Wij hebben als OR de beschikking over het geld en de hoogte bepalen wij zelf, en laten dit goedkeuren door de MR. De OR maakt een begroting en de kas wordt door de kascontrolecie gecontroleerd. Als OR moeten we ons aan de kascontrolecie verantwoorden voor de uitgaven. Wij zijn geen vereniging en staan niet geregistreerd. Alles is gebaseerd op goede afspraken

Karin

Anthony_Heesters-

Angela,

Officieel hoort een ouderraad een vereniging te zijn.
Het probleem is er dan dat je leden moet hebben een een contributie moet innen (vrijwillig?) en je moet ingeschreven staan bij de kamer van koophandel (kostbaar en je moet stauten opmaken, notarieel)

Ik ben zelf penningmeester bij onze oderraad en weet dat hier eigenlijk helemaal geen geld voor is.
Wij draaien dus onder de noemer van het schoolbestuur, deze is uiteraard ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Probleem 2 als je een rekening wilt openen kun je alleen een zakelijk rekening openen.
Doe je dit niet en open je een particuliere rekening dan is de naam en bevoegde persoon hoofdelijk aansprakelijk van deze rekening. Dit hoeft geen probleem te zijn, het is echter wel een probleem dat het vermogen wat op die rekening staat bijgesteld moet worden bij het belastbaar inkomen van die persoon.
Ik zelf was daar niet zo blij mee, na enige naavraag bij de bank bleek dat je een zakelijke rekenig alleen kan openen als je ingeschreven bent bij de kamer van koophandel.
Wederom een probleem want dat was te duur.
Een oplossing van de bank (rabo) : zet de rekening op naam van het bestuur met als volgregel "inzake ouderraad de Biekorf" (in ons geval). Nu alleen nog in drievout goedkeuring krijgen van drie bestuursleden en het zaakje is geregeld.

De bedragen die bij ons beschikbaar gesteld worden door het bestuur is ?450, dit wordt aan de MR uitgekeerd en deze kan dit samen met de OR besteden.

Vervolgens bepalen aan de hand van de jaarlijkse prijsverhogingen wij zelf (de ouderraad) de hoogte van de ouderbijdrage en vragen goedkeuring aan de directie van de school.

Het bedrag van het bestuur, ouderbijdrage en sponsors wordt door de penningmeester van de ouderraad beheert en uitgeven volgens een door de kascontrole comissie goedgekeurd budget uitgegeven.

De penningmeester wordt aan het eind van het schooljaar gecontroleerd ddor de kascontrole comissie.
Deze gegevens worden openbaar gemaakt aan alle ouders die uiteraard altijd uitgenodigd zijn in de algemene ouderraadsvergadering (1 x per jaar) of een stille zitting in de oudervergaderingen (11 x per jaar)

met vriendelijke groet,
Anthony

CH-

Angela
Het misverstand over wie de ouderbijdrage int komt omdat in de praktijk (bij vnl. basisscholen) vaak de ouderraad een ouderbijdrage vraagt. Dat is - i.t.t. wat de VOO ooit ten onrechte heeft uitgedragen - geen ouderbijdrage in de zin van de Wet primair onderwijs (WPO). De ouderbijdrage in de inz van de WPO wordt door het bestuur van de school ge?nt. Die bijdrage is geheel vrijwillig. Er is zelfs een regeling waarbij het bestuur verplicht is om aan de ouders een soort contract voor te leggen waarbij de ouder zich vrijwillig verplichten (klinkt wat raar maar je kunt kiezen om dat contract aan te gaan of niet) om de ouderbijdrage te betalen. Over deze bijdrage heeft de oudergeleding van de MR instemmingsrecht en de personeelsgeleding adviesrecht.

Ook een bijdrage die door de OR wordt ge?nd kan alleen maar op vrijwillige basis zijn. Over deze bijdrage heeft de MR noch het bestuur iets te vertellen. Zie art. 9, onderdeel b Wet medezeggenschap onderwijs (WMO). Dus Karin, ook in jouw geval heeft de MR niets er over te vertellen omdat de bevoegdheden van de MR staan in de WMO. Als je een handzaam overzicht wilt hebben van die bevoegdheden, laat het even weten.

Of je een vereniging bent of niet is afhankelijkvan de vraag of je langs de notaris bent geweest om een verening op te richten inclusief statuten en inschrijving. Sinds ergens in de 70-er jaren bestaan er geen verenigingen meer zonder rechtpersoonlijkheid. Jouw informatie is inderdaad sterk verouderd.

NB: het bestuur is niet de directeur (kan wel gedelegeerde bevoegdheden bezitten, zie directiestatuut) maar bij openbaar onderwijs nog vaak de gemeente, een bestuurscommisie, een openbaar lichaam (zeldzaam) of een publiekrechtelijke rechtspersoon (art. 42 WPO) bij bijzonder onderwijs is dat vaak een stichting of vereniging.

Christi,
Vertel jullie MR maar dat zij wel degelijk recht hebben op geld (c.a. f 15 per school en c.a. f 2,20 per leerling). Dit kunnen ze genruiken ter dekking van vergader/porto enz kosten. Bovendien zijn er voor de personeelsleden FRE's beschikbaar. Bij hun taakbelasting wordt het MR-lid zijn meegerekent.

Anthony,
Een ouderraad kan elke gewenste vorm aannemen. Het is alleen handiger om de vorm van een rechtpersoon aan te nemen. Dat hoeft niet per s? een vereniging te zijn. Het kan ook een stichting zijn. Een vereniging kan uit fiscaal oogpunt handiger zijn omdat voor een aftrekbare gift een vereniging met meer dan 25 leden geacht wordt een goed-doel-instelling te zijn.

Wat de gelden vanuit het bestuur betreft: de MR krijgt het geld en mag er in beginsel mee doen wat hij zelf wil. Er kan echter een component in zitten (hoeft niet altijd) van c.a. f 1,60 per leerling die bedoeld is voor een geledingenraad. Een ouderraad kan zo'n geledingenraad zijn. Maar dan moet de OR wel op initiatief van het bevoegde gezag (bestuur) zijn ingesteld.

tonvr-

Angela,

Hoe het officieel bij ons zit kan ik je niet vertellen. Wel kan ik je wat melden over het innen en de opbouw van onze ouderbijdrage. Er wordt door mij, penningmeester OR, een bijdrage van 70 gulden per kind gevraagd (de euro conversie komt volgend schooljaar) de 70 gulden is opgebouwd uit: 18 gulden voor de OR (diverse uitgaven aan aktiviteiten, sinterklaas, kerst, pasen, sport aktiviteiten etc..) 10 gulden voor het school kamp ( de leerlingen sparen 8 jaar 10 gulden, en we hebben daardoor 8 maal 10 = 80 + 42 (schoolreisgeld groep 8) = 122 voor een kind in groep 8 om op schoolkamp te gaan). Daarnaast zit ook in het bedrag 42 gulden opgenomen voor een schoolreisje. Aangezien het schoolreisje en schoolkamp in het schoolgeld is opgenomen zijn deze posten verplichte bijdragen, maar er wordt bij ons door de ouders nooit echt moeilijk gedaan over het wel of niet betalen. Naast deze inkomsten krijgen wij nog een vergoeding voor het vieren van koninginnedag van 2 gulden 50 cent van ons bestuur. Ook ontvangt de school een OR vergoeding van het bestuur voor de exploitatie kosten. Het uitgeven van de gelden gebeurt op basis van budgetten die door de OR worden vastgesteld (bij onze vergaderingen zit ook altijd de directie van de school die mee beslissen). Jaarlijks voor de ouderavond vindt er een kascontrole plaats door 2 ouders (kascontrole doet een ouder voor 2 jaar 1 keer als nieuweling ,het jaar daarop om over te dragen). Iedere OR vergadering verschijnt er een financieel overzicht.  
Voor de OR hebben we een verenigingsrekening diverse banken bieden die aan (o.a. ABN-AMRO en Rabobank) binnen dien rekening heb je een bepaalde voet waarvoor je geen bankkosten betaald, soms met beperkende voorwaarden.) Om een rekening te kunnen openen heb je wel kans dat de directeur van de school moet tekenen en de OR moet machtigen, Dit ivm rechtspersonen.

Omhoog