27 mei 2018, 22:05:35

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


inspraak actieviteiten

Gestart door lara, 06 maart 2006, 17:22:07

« vorige - volgende »
Omlaag

lara

Hallo,

bij ons op school hebben de leraren werkgroepen voor sinterklaas - kerstviering- sportdag- idols enz.
wij als ouderraad zouden graag willen helpen en meedenken bij deze actieviteten maar worden min of meer niet toe gelaten
onze o.v int de ouderbijdrage dan ook niet dit doet de school
wat wij wel doen is kerstmarkt orginaseren - en een aktie om geld in te zamelen.
dit geld gaat voornamelijk naar de hogere klassen voor hun jaarlijks uitstapje,en er worden aankopen van gedaan zoals kerstal - dvd spelers - tv enz

zelf vind ik dat dit een beetje raar in elkaar zit
en mijn vraag is dan mogen wij als  ov ( ingeschreven bij de KvK en statutten)  inspraak hebben op de besteding van de ouderbijdrage en inspraak en aanwezich zijn bij de actievitieten.   ???

groetjes,
LARA


CH

#1
06 maart 2006, 21:33:02 Last Edit: 06 maart 2006, 21:34:47 by CH
Beste Lara,

Als ik het goed begrijp, stelt het schoolbestuur de ouderbijdrage vast en int deze.

Jullie als oudervereniging willen weliswaar meer aan ouderparticipatie doen maar jullie ervaren een zekere tegenzin bij het schoolbestuur. Jullie organiseren alleen een kerstmarkt waarvan de opbrengst dient voor bepaalde schoolactiviteiten spullen voor de school.

Jouw vraag komt erop neer of jullie als oudervereniging inspraak hebben met betrekking tot de vaststelling van de ouderbijdrage en de besteding van dat geld.

Daarbij moet een splitsing worden gemaakt tussen de [1] ouderbijdrage en [2] de opbrengst van de kerstmarkt. [3] Daarnaast ga ik in op jouw impliciete vraag in hoeverre jullie buitengesloten kunnen worden van bepaalde schoolse activiteiten.

[1]
Wat de ouderbijdrage betreft, kan ik kort zijn: nee, jullie hebben als OV geen enkele zeggenschap over de vaststelling of besteding van de ouderbijdrage. Alleen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (=OMR) heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling, de wijziging en de besteding van de ouderbijdrage (art. 9, onderdeel b Wet medezeggenschap onderwijs 1992 = WMO'92). D.w.z. dat het bestuur elke wijziging en besteding ter instemming aan de MR moet voorleggen. De OMR moet instemmen en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (=PMR) heeft (tot 1-8-2007, daarna vervalt dit recht) een zogenaamd 'licht' adviesrecht (art. 10 WMO'92).

Stemt de OMR niet in dan mag het bestuur zijn voorgenomen besluit m.b.t. de wijziging en besteding niet uitvoeren.

Willen jullie wèl inspraak dan is dat zeker te realiseren. Jullie kunnen het bestuur vragen om jullie aan te merken als een ouderraad in de zin van art. 26 WMO. Die bepaling is imperatief gesteld, d.w.z. dat het bestuur een dergelijk verzoek moet inwilligen. Als een dergelijke ouderraad moet je je inbreng in de medezeggenschap ook wel echt waarmaken. Doen jullie dat dan heeft dat 2 consequenties: [a] Jullie krijgen feitelijk een soort adviesrecht. Een dergelijke OR adviseert de MR en op verzoek van die OR dient de MR dat advies als een initiatiefadvies aan het schoolbestuur door te geven. Dit komt indirect vrijwel neer op hetzelfde adviesrecht dat de MR heeft. Jullie komen in aanmerking voor de ouderbijdrage in het kader van de medezeggenschap. Dat is een bijdrage van het bestuur, dat daarvoor geld krijgt van het rijk, van (cijfers 2006) 8,61 euro per school en 0,91 euro per leerling. Dat is niet bedoeld voor activiteiten e.d. maar voor scholing en voorlichting van ouders i.h.k.v. de medezeggenschap.

[2]
De opbrengst van de kerstmarkt is afhankelijk van jullie statuten (wat mogen jullie doen en voor wie) en van de onderlinge afspraken met de school. Maar het is dus niet zo dat jullie hier per definitie niets over te zeggen hebben. Bij gebrek aan informatie kan ik hier verder niets over zeggen.

[3]
Het bestuur kan een beleid met betrekking tot de activiteiten van ouders binnen de school vaststellen. Dat moet wel gaan na overleg en met instemming van de MR als geheel. Dat beleid kan bijvoorbeeld bepalen dat ouders wel/niet (in jullie geval dus bij voorkeur wèl) mogen deelnemen aan bepaalde activiteiten zoals festiviteiten, overblijfregelingen, leesouders, bieb-ouders, oversteekouders, klasse-ouders  enz. De MR kan het schoolbestuur vragen een dergelijk beleid aan de MR voor te leggen. Als het schoolbestuur dat niet doet dan kan de MR een initiatiefadvies (een voorstel in de zin van art. 5, 2e lid, 3e volzin WMO'92) aan het schoolbestuur doen toekomen. Het schoolbestuur moet daarop formeel en gemotiveerd reageren. Wijst het schoolbestuur het advies af dan kan dat besluit worden aangevochten. Hoe en waar is afhankelijk van het klachtenreglement en het MR-reglement.


CONCLUSIE
Hiervoor heb ik de formaliteiten geschetst. Beter is het om het bestuur te overtuigen. Ga eerst eens om de tafel met de oudergeleding van de MR. Die kunnen het in de MR-vergaderingen aan de orde stellen. Waarom stelt het schoolbestuur, en/of de directeur en/of het leerkrachtenteam zich zo op? Ga ook in overleg met directeur/leerkrachten over ouderparticipatie. Als OV kun je er ook een thema-avond over organiseren.

Op alle scholen die ik ken, stellen bestuur, directeur en leerkrachten een extra inzet van de ouders juist erg op prijs; dat wordt zelfs sterk gestimuleerd. Een andere houding begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed. Mogelijk dat dit op jullie school een bepaalde historie heeft.

Mocht dit alles niet tot resultaat leiden dan weet ik nog wel een juridisch trucje voor je.

Met vriendelijke groet,

Cees

lara

bedankt voor de uitleg Cees.
met de mr hebben we al  contakt  hierover. maar ook de ouders in de mr hebben het moeilijk om er door heen te komen, deze dames hebben zich nu aangesloten bij de ov en hopen dat we samen sterker staan.
betrefdt de oorzaak volgens de o.v en de twee ouders van de mr ligt het er aan dat wij een sbo school zijn.

ik neem in ieder geval jouw uitleg mee naar onze o.v vergadering.


LARA

CH

Beste Lara,

Jullie MR heeft recht op een geldbedrag van 8,61 euro per school en 1,22 euro per leerling. Daar kunnen zij de contributie van de MR voor een ondersteunende vereniging (zie bijv. www.voo.nl) en speciale MR-cursussen van betalen.

Bovendien hoeven zij "er niet door te komen" omdat het schoolbestuur allereerst verplicht is desgevraagd alle informatie aan de MR te verstrekken. In bepaalde gevallen moet het schoolbestuur zelfs uit eigen beweging, dus ongevraagd, informatie verstrekken.

Ten tweede moet het schoolbestuur instemming vragen aan de oudergeleding voor de vaststelling en besteding van de ouderbijdrage. Zonder die instemming mogen zij niets (of ze moeten naar de geschillencommissie en daar gelijk krijgen).

Ten derde is die ouderbijdrage geheel vrijwillig en mag slechts worden gevraagd als de ouders voor elk schooljaar apart een contract ondertekenen waarop duidelijk staat dat het gaat om een vrijwillige bijdrage. Anders zijn dit soort regelingen nietig.
Dus als je genoeg draagvlak hebt onder de ouders, kun je ze laten weigeren te betalen zolang het schoolbestuur zich niet aan de regels houdt.

Lukt dit alles niet dan kan zo'n ondersteunende vereniging jullie nader adviseren, bijstaan in gesprekken en zelfs juridisch begeleiden als het zover moet komen.

Het is vooral zaak te laten blijken dat je als MR-lid je rechten kent en dat je ondersteund wordt door bijv. de VOO. Voor de OV is natuurlijk van belang dat die een groot draagvlak heeft onder de ouders, bijvoorbeeld blijkend uit het verslag van de algemene ledenvergadering.

Op welke punten de MR wat voor rechten heeft heb ik in bijgaande bijlage beschreven. Daaruit blijkt wel hoeveel 'macht' een MR kan hebben.

Met vriendelijke groet,

Cees

lara

Hallo cees

inmiddels hebben wij navraag gedaan bij de directie deze zou het in het team bespreken is inmiddels gebeurd.
o.v. heeft al voorstellen gedaan van wat wij b.v zouden kunnen beteken op de school.
leerkrachten van de mr zeggen dat dit niks voor de mr is en willen er ook niet verder op ingaan
helaas dit alles zonder resultaat.
toch willen wij volgende schooljaar echt meer betrokkenheid

lara voorzitter van een wanhopige o.v

CH

#5
13 mei 2006, 00:48:41 Last Edit: 13 mei 2006, 00:49:42 by CH
Beste Lara,

Je schrijft niet waar de leerkrachten precies tegen zijn en ook niet waarom zij er tegen zijn. Ik ben daar wel benieuwd naar.
In de praktijk blijkt dat bijna altijd intensieve samenwerking tussen leerkrachten en ouderraad, door de leerkrachten als een steun in de rug bij de organisatie van allerlei zaken wordt ervaren. Ik vraag mij daarom af wat jullie als plan hebben voorgelegd en waarom precies die leerkrachten daar niet voor voelen. Ik zou ook graag willen weten of het een openbare school is en hoe het bestuur er uitziet (als je dat niet weet, stuur mij dan een persoonlijk bericht via dit forum met naam en plaats van de school, dan kom ik er wel achter).

Het zou kunnen zijn dat de leerlingen een zo speciale aanpak vereisen dat ouderbetrokkenheid niet altijd voor de hand ligt. Maar als dat hun reden is, moeten ze die maar eens met argumenten onderbouwen. Het lijkt mij echter sterk dat daarmee elke ouderbetrokkenheid uitgesloten kan worden.

Alleen maar het argument dat de leerkrachten "er niet voor voelen" is niet erg overtuigend.

Bovendien lijkt jullie school dat nogal wat gemist te hebben. Al in 1996 stond er in een persbericht van het Ministerie van Onderwijs enz.
"Grotere betrokkenheid van de ouders bij de school, dat is het doel van de nieuwe voorlichtingscampagne 'Samen school maken'. Samenwerking tussen school en ouders leidt namelijk tot een plezieriger schoolklimaat en betere prestaties van de leerlingen. De voorlichtingscampagne bestaat uit twee werkboeken en een serie videobanden. Met dit materiaal wil staatssecretaris T. Netelenbos (onderwijs) scholen helpen bij hun streven ouders meer te betrekken bij de school en het onderwijs. De staatssecretaris had de campagne al aangekondigd op een conferentie over ouderparticipatie, eind 1995."

Wat ook nog wel eens kan helpen is een direct gesprek tussen de oudergeleding en schoolbestuur (dus niet de directeur maar zijn/haar baas). Het schoolbestuur is daartoe tenminste 2 maal per jaar verplicht.
Wijs het bestuur erop dat ook de Minister een grotere ouderbetrokkenheid wil bevorderen (zie bijlage)

Leidt dat niet tot resultaat dan kun je proberen om - als het een openbare school is - via de gemeentelijke politiek iets te bereiken. Dit vereist wel het nodige politieke en tactische inzicht.

Er zijn nog wel wat mogelijkheden maar die zijn wel erg drastisch.

Als je me de gevraagde informatie verstrekt, kan ik wat specifieker reageren.

Met vriendelijke groet,

Cees

Omhoog