19 juni 2019, 08:39:33

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


Oudercommissie kinderopvang

Gestart door CH, 30 april 2003, 12:03:45

« vorige - volgende »
Omlaag

CH

Ik schreef het onderstaande als antwoord op een vraag van Gerja m.b.t. een OC bij een KDV. De WBK strekt zich echter ook uit naar peuterspeelzalen. Hier en daar heb ik het antwoord wat aangevuld.

Een oudercommissie (OC) bij een kinderdagverblijf (KDV) heeft (nog) geen wettelijke status. Het is dus afhankelijk van de regels van het KDV wat jouw rechten zijn.

Ik schreef '(nog) geen' omdat er een wetsvoorstel (WBK = wet basisvoorziening kinderopvang) bij de 2e kamer ligt. Deze is op 27 juni 2002 bij de 2e kamer ingediend. De bedoeling was dat deze per 1-1-2003 in zou gaan maar vanwege de politiek strubbelingen zal dat op zijn vroegst 2004 worden maar vermoedelijk pas in 2005.

Als die wet ingaat dan zal er een reglement moeten komen voor de OC. Jullie krijgen een beperkt aantal wettelijke rechten en ook de rechten zelf beperken zich i.h.a. tot het geven van advies. In bepaalde gevallen is het vragen van advies door het bestuur van de KDV verplicht, deze zijn: [1] het pedagogisch beleid dat elke 4 jaar moet worden vastgesteld, [2] voedingsaangelegenheden, [3] beleid mbt gezondheid, hygi?ne, veiligheid en opvoeding, [4] openingstijden, [5] beleid mbt spel en ontwikkeling van kinderen, [6] de wijze van behandelen van klachten en het aanwijzen van de klachtbehandelaars.

De OC krijgt 1 instemmingsrecht: bij wijziging van het OC-reglement (merkwaardigerwijs niet bij de eerste vaststelling van het reglement)

Er staat echter nergens een sanctie op en ook is er geen geschillencommissie. Dus die rechten zijn boterzacht.

De gemeente krijgt een toezichthoudende taak. Daar kan de OC waarschijnlijk zijn eventuele geschillen met het bestuur kwijt. De rijksoverheid houdt weer toezicht op het toezicht van de gemeente.

De OC krijgt geen andere verplichting dan zich redelijk van zijn taken te kwijten.

Omdat de OC bij wet verplicht gaat worden en de wet ook bevoegdheden en een bepaalde status aan de OC toekent, kan de OC in principe geen stichting of vereniging zijn omdat de OC zelf een publiekrechtelijke status heeft analoog aan de gemeenteraad e.d.

Wil de OC allerlei niet door de wet opgedragen taken uitvoeren waaruit mogelijk bepaalde aansprakelijkheden voort kunnen vloeien dan verdient het aanbeveling daarvoor een afzonderlijke stichting of vereniging op te richten.

Maar dit is dus voorlopig alleen nog maar toekomstmuziek.

CH

De wet basisvoorziening kinderopvang gaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op 1-1-2005 in. Die wet krijgt een heel brede werking. Daarin worden naast kwaliteitseisen toezicht- en medezeggenschapsvoorschriften ook o.a. de subsidie-, belastingaftrek- en belastingvergoedingregels opgenomen.

Dus dat einde dit jaar er al een OC moet zijn met reglementen om op 1-1-2005 aan alle medezeggenschapseisen te kunnen voldoen.

Omhoog