19 juni 2019, 09:00:00

Nieuws:

Welkom op de kern van het Ouderraad Netwerk, de vraagbaak. Het centrum van deze online community voor ouderraadsleden.


Recente berichten

Pagina's1 2 3 ... 10
1
Organisatie Ouderraad / Re: Hoeveel OR leden
Last post by CH - 12 juli 2015, 02:24:43
Erg weinig lijkt mij. 3 per locatie. Maar het ligt eraan hoe alles is georganiseerd. Bij ons (school, 1 locatie 300 lln) waren er eerst heel veel OR-leden. Uiteindelijk zijn dat er 9 + 1 OMR-lid geworden. Het OMR-lid had als portefeuille de formele en beleidszaken en de anderen waren voorzitter, secretaris en penningmeester of portefeuillehouder (feestdagen, excursies ed, bieb, verkeer, communicatie, TSO/BSO). Elke portefeuillehouder was voor een ander onderwerp vervangend PF. Die PF's stuurden (wisselende) actieve ouders aan
Zo kon heel veel geregeld worden terwijl dat per OR-lid of per actieve ouder niet heel veel tijd hoefde te kosten.
Mvg,
Cees
2
Algemeen / Re: Aantal vragen over handele...
Last post by CH - 12 juli 2015, 02:15:26
Beste Ivd,

Ik neem aan dat het om speciaal (naar ik vermoed: bijzonder) basisonderwijs gaat dat door het rijk wordt bekostigd.

Als er een ouderraad was in de vorm van een vereniging dan is de vraag eerst of het een formele vereniging is (via de notaris) of een informele vereniging (niet via de notaris).

Als het een formele vereniging is dan hebben de leden (ik neem aan dat de ouders lid zijn) het voor het zeggen en zeker als het een omzetting naar een stichting betreft. Daar heeft het bestuur niets over te zeggen. Dat vloeit gewoon voort uit het feit dat een formele vereniging wordt gezien als een aparte (rechts)persoon die zelf bepaalt wat ze doet of niet. Staat allemaal in het Burgerlijk Wetboek, boek 2.

Het bestuur mag een dergelijke OV niet dwarsbomen of feitelijk verbieden. Daar is jurisprudentie over van de Landelijke geschillencommissie.

Kortom die situatie hoef je niet te accepteren. Maar dan moet je wel alle ouders meekrijgen en bij een reguliere school is dat al lastig en bij een speciale school nog lastiger omdat de ouders heel verspreid wonen.

Als het een informele vereniging was dan geldt hetzelfde mits die vereniging zich ook echt als vereniging gedroeg (verkiezing van bestuursleden, jaarverslagen, jaarlijkse ledenvergadering, verantwoording tegenover de leden/ouders over het beleid en de financien enz.).

Gedroeg de informele OV zich niet als een echte vereniging, dan heeft het bestuur het recht om op een dergelijke wijze in te grijpen.

Dat was dus antwoord op de vraag of het bestuur zelf van de OV een ouderstichting mocht maken.

Tweede vraag is hoe het zit met de wijze waarop het bestuur vorm wenst te geven aan die ouderstichting.

De vraag is wie de stichting heeft opgericht en wie het bestuur van die stichting vormen en hoe de statuten en het huishoudelijk reglement van die stichting luiden. Als het schoolbestuur (officieel heet dat: het bevoegde gezag) de stichting heeft opgericht en binnen de stichting de touwtjes in handen heeft (wat ik vermoed) dan mag zo'n bestuur in principe heel veel bepalen,

Maarrrrr ... er is een hele grote 'maar' en daar heb ik je niet over gehoord en dat is de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad. Die heeft hier instemmingsrecht voor. Als die heeft ingestemd dan is het toch een beetje einde verhaal. Ik zou dus maar eens in gesprek gaan met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
3
Organisatie Ouderraad / Hoeveel OR leden
Last post by Kameleon - 12 juni 2015, 14:33:09
Goedemiddag,

Ik ben benieuwd uit hoeveel leden jullie OR bestaat en hoeveel leerlingen/locaties de school telt.
Wij hebben een discussie binnen de or hierover. Onze school telt 6 OR leden voor 350 leerlingen (2 locaties).
Ben benieuwd naar de reacties!
4
Algemeen / Aantal vragen over handelen va...
Last post by ivd1976 - 10 juni 2015, 12:11:32
Hoi,
Sinds 2 jaar ben ik ouderraadslid van de school van mijn dochter. Dit betreft speciaal onderwijs, dus de kinderen komen niet allemaal uit dezelfde plaats.
Nu zijn er wat vragen bij mij gekomen naar aanleiding van het handelen van het bestuur.

Het is ermee begonnen dat de ouderraad is veranderd van een vereniging in een stichting.
Dit is niet besproken met de leden maar door het bestuur besloten.
Heb ik op zich niet zo'n probleem mee dat dit veranderd is, alleen de manier waarop.

Nu is er tijdens een eerdere vergadering door het bestuur aangekaart dat de school graag klassenouders wil. Hierop is door een aantal leden al gezegd dat dit moeilijk te organiseren is, puur ook om het feit dat niet alle ouders aan school staan om hun kind te brengen en te halen. Het is nu al vaak moeilijk om uberhaupt vervoer te regelen voor een uitstapje.

Tijdens de laatste vergadering is er een concept voorgelegd, waarin klassenouders automatisch lid zijn van de ouderraad. Verder mag je dus geen lid zijn van de ouderraad, als je geen klassenouder bent. Het bestuur is hiervan uitgesloten.
Daarop is hevig protest gekomen van een aantal leden, omdat zij geen klassenouder willen zijn.
Dit concept is toch besproken met de directrice, terwijl veel leden dus hierop tegen waren.
Nu is het goedgekeurd door de directrice en het ligt nu bij de leraren.

Nu is het ook zo dat er ook een nieuwe vorm van vergaderen is ingegaan. Hierbij worden geen onderwerpen behandeld, die niet vooraf op de agenda zijn gezet en er is geen rondvraag.
Tevens is er per onderwerp een vast aantal minuten ingesteld. Is de tijd om maar het lid nog niet uitgepraat, helaas, jammer, volgende onderwerp. Hiermee wordt iedereen dus zeer doeltreffend monddood gemaakt.

Tevens is er een gerucht dat degene die voor het concept klassenouder en de nieuwe manier van vergaderen, volgend jaar de nieuwe voorzitter wordt. Zij is nu geen lid van de ouderraad.

Mijn vragen zijn als volgt:

1. Mag een bestuur zomaar een beslissing nemen over zulke zaken als klassenouders, zonder een meerderheid van de stemmen van de ouderraadsleden?

2. Mag het verplicht worden om klassenouder te worden als je ouderraadslid wil blijven?

3. Kan dit zomaar dat iemand voorzitter wordt, zonder ervoor gekozen te worden door de andere ouderraadsleden?

4. Zijn er bepaalde verplichtingen/regels waar een bestuur/ouderraad aan moet voldoen nu het een stichting is?

Ik hoop dat iemand mij antwoorden kan geven.

Mvg
Ingrid
5
Organisatie Ouderraad / Re: Van ouderraad naar formele...
Last post by WV - 29 maart 2015, 17:22:23
Beste Cees,

Nogmaals bedankt voor je reactie.

Zeker is het op dit moment een academische vraag. Deze en andere vragen kwamen naar voren bij het spreken met het bestuur van de stichting over de nieuwe statuten.
Waarop het bestuur bij monde van hun advocaat de in deze discussie vermeldde antwoorden gaf.
Ik zie echter liever meer mensen die een academische vraag stellen dan mensen die helemaal geen vraag stellen waardoor zij op het moment dat de vraag wel actueel is 
geen antwoord hebben. En als dan nog het juiste antwoord gezocht moet worden dan kan dit weleens heel lang duren en kan het antwoord ook weleens te laat komen.

Zo vreemd is het mijn inziens niet dat het op termijn nodig zou kunnen zijn dat de statuten op onderdelen worden aangepast of aangevuld. Zeker met statuten die door anderen zijn opgesteld, in dit geval door het bestuur van de stichting.

Verder zijn er nog wel andere redenen aan te voeren waarom het gewenst zou kunnen zijn op de hoogte te zijn hoe de wetgeving omtrent dit onderwerp in elkaar zit.

Maar nogmaals bedankt voor je duidelijke uiteenzetting. Je hebt mij er in vedergeval mee geholpen.


Met vriendelijke groet, Willem
6
Organisatie Ouderraad / Re: Van ouderraad naar formele...
Last post by CH - 29 maart 2015, 15:57:31
Beste Willem,

Ik weet dat het voor velen een automatisme is dat als en advocaat het zegt, dat ook de absolute waarheid is. Je moet je wel realiseren dat de advocaat wordt ingehuurd door een klant en dat hij gewoon moet verdedigen wat zijn klant wil dat hij verdedigd. Bij dergelijke stellingnames van een advocaat moet je altijd vragen op welke wettelijke bepaling(en) of jurisprudentie hij zich baseert. Ik neem aan dat hij zich meent te kunnen baseren op art. 2:40, 1e lid BW. Dat bepaalt dat de algemene ledenvergadering (ALV) alle bevoegdheden kan uitoefenen behalve die, die wettelijk of statutair aan een ander orgaan zijn opgedragen.
Dat beroep is niet terecht want [1] het schoolbestuur is geen orgaan van de vereniging (organen zijn tenminste: Bestuur, ALV en soms ook een Raad van Toezicht/Commissarissen), [2] in de WMS is een speciale regeling opgenomen en een speciale regeling gaat voor een algemene regeling; de wetgever heeft die speciale regeling juist in het leven geroepen om ouders inspraak te geven waar het schoolbestuur zich via een beroep op de algemene regeling kennelijk aan wil onttrekken en [3] mogelijk in strijd met art. 2:43 BW. Ik zeg uitdrukkelijk 'mogelijk' want het hangt af hoe de rechter de verhouding tussen 2e en 3e lid interpreteert. Ik heb daar nog geen jurisprudentie van kunnen vinden. Immers een feitelijk veto van het schoolbestuur kun je zien als onmogelijkheid en niet als een beperking om de statuten te wijzigen.

Tweede aspect bij een veto is dat dat een bestuursbesluit (om het vetorecht uit te oefenen) is dat effect heeft op het beleid betreffende actieve ouders op de school en dus onderhevig aan een instemmingsprocedure. Dus ook via de WMS heb je dan een mogelijkheid. Maar ik denk niet dat het schoolbestuur dat heeft bedoeld. Als dat wel zo is (laat het de OMR maar een aan het bestuur vragen) - dus het schoolbestuur legt het wel voor aan de OMR - dan zou ik er niet zo zwaar aan tillen.

Wat de advocaat zegt over de WMS heeft hier niets mee te maken. Advocaten hebben i.h.a. geen kennis van het onderwijsrecht, uitzonderingen daargelaten (bij Bird&Bird zit een 'kanon'). De WMS biedt de MR alleen een advies- of instemmingsrecht inzake besluiten op bepaalde terreinen. Dus alleen als het schoolbestuur feitelijk besluit om gebruik te maken van dat vetorecht is aan instemming onderhevig.

Maar om aan alle geharrewar een einde te maken, kunnen de ouders ook zelf een oudervereniging oprichten. Dat mag het schoolbestuur niet blokkeren (daarover is jurisprudentie van de Landelijke GeschillenCommissie). Je moet dan wel alle ouders meekrijgen. Een schoolbestuur hoeft geen 2 ouderorganisaties te accepteren.

Maar de hoofdvraag blijft: wat is jouw probleem met de statuten m.u..v. dat vetorecht. Als je geen probleem daarmee hebt, waarom zou je dan de statuten willen veranderen? En als je dat niet wilt dan is dit een academische discussie.

Met vriendelijke groet,
Cees
7
Organisatie Ouderraad / Re: Van ouderraad naar formele...
Last post by WV - 25 februari 2015, 16:17:10
Beste Cees,

Ik kan hier wel mee uit de voeten.

Het bestuur geeft, helaas, bij monde van hun advocaat aan dat alles conform alle wettelijke bepalingen in de statuten is vastgelegd en dat een veto door het bestuur op voorgenomen wijzigingen van de statuten niet in strijd met wetgeving is. Zowel bij instemming- als bij geen instemming van de MR.

Nogmaals bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet, Willem
8
Organisatie Ouderraad / Re: Van ouderraad naar formele...
Last post by CH - 20 februari 2015, 17:59:58
Sorry Willem. Soms draaf ik een beetje door.

Ik doelde op de samenloop van art. 44 Wet Primair Onderwijs en art. 10, onderdeel d Wet Medezeggenschap op scholen.

In het eerste artikel moet het bestuur toestaan dat er een actieve OR is maar kan daar wel beleidsregels voor maken. In het tweede artikel wordt bepaald dat die beleidsregels vooraf aan de MR ter instemming wordt voorgelegd.

Anders gezegd, het bestuur kan, na instemming van de MR, aan de OR bepaalde regels opleggen. Dat bedoel ik met de bestuurlijke invloed van het schoolbestuur op de OR. Die regels zouden betrekking kunnen hebben op
[a] verplicht overleg bij de organisatie van activiteiten (bijv. geen paasviering als er een toets is gepland of, en dit is een praktijkcasus, bij een georganiseerde barbeque mag bij regen als alternatief de barbeque niet in de gymzaal worden gehouden);
organisatie van excursies; excursies moeten wel aansluiten bij het schoolprogramma;
[c] maximale hoogte van de ouderbijdrage om uitsluiting te voorkomen;
[d] dat de OR een beleid heeft bij betalingsonmacht van de ouders, ook om uitsluiting te voorkomen
[e] democratische opzet van de OR (dus periodieke verkiezingen, bijv elk jaar of elke 2 jaar; jaarvergaderingen, jaarverslagen, jaarplannen enz enz.

Kortom alles om de OR ook echt als een OR te laten functioneren.

Maar dat niet-leden de wens van statutenwijziging van de leden kunnen tegenhouden, dat is civielrechtelijk fout.

Wat ik met mijn opmerking bedoelde dat als het schoolbestuur met deze statutaire bepaling beoogde de controle en instemming van de MR te ontgaan dan zitten ze dubbel fout. Onderwerpen zij hun veto aan de instemming van de MR dan verschilt de situatie niet zoveel van hoe het eigenlijk hoort.

Hoewel ik altijd het volgens de regels geregeld wil zien.

Mvg,
Cees
9
Organisatie Ouderraad / Re: invloed MR op OR (rechten ...
Last post by CH - 20 februari 2015, 17:39:03
Beste Karina,

De MR is een controlerend beleidsorgaan en geen ouderraad. Dat moeten ze ook niet willen omdat de MR civielrechtelijk geen enkele status heeft. Dat wil zeggen dat als er iets fout gaat de MR-leden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn. En dat is een aansprakelijkheid die in de meeste WAP-verzekeringen (=wettelijke aansprakelijkheid particulieren) niet wordt gedekt.

Als de MR eens de WMS leest, zal die zien dat de MR slechts een beperkt aantal taken heeft nl [1] openheid bevorderen, [2] waken voor discriminatie en [3] een openbaar jaarverslag maken en geledingen/sub-raden in de gelegenheid stellen om overleg te voeren.
Veel MR'en verwarren hun taken (zie hiervoor) met hun bevoegdheden. Hun bevoegdheden worden m.n. gevormd door instemmings- en adviesrechten.

Ik krijg de indruk dat jullie MR zich niet bewust is van hun taken en dat deze situatie is gegroeid in de periode dat de OR nog een onzelfstandige OR was (dus geen rechtspersoon) of zelf voordat er een MR bestond (voor 1981).

In de WMS wordt wel wat gezegd over de ouderbijdrage maar dat geldt alleen als het bevoegde gezag (=schoolbestuur) de ouderbijdragen vaststelt. Dan heeft de MR instemmingsrecht t.a.v. vaststelling van de hoogte en de besteding van dat geld. Maar de MR heeft geen enkele bevoegdheid om ZELF dit te doen. En dat is ook heel onverstandig om eerder genoemde redenen.

Veel schoolbesturen willen juist niet zelf de ouderbijdrage vaststellen omdat dat dan in het electronisch jaarverslag dient te worden opgenomen met accountantscontrole; dat wordt gewoon te duur en zorgt voor een hoop bureaucratie. In dat geval is nl. het schoolbestuur verplicht om jaarlijks met de ouders contracten af te sluiten. Doet het schoolbestuur dat niet dan kunnen de ouders (binnen 5 jaar) de ouderbijdragen terugeisen vanwege onverschuldigde betaling.
Sommige andere schoolbesturen willen het juist wel wat met zich meebrengt dat een groot deel van de ouderbijdrage niet aan de kinderen maar aan administratie wordt besteed.

Als ik het goed begrijp dan zijn jullie een formele vereniging en zijn de ouders lid. Op grond van dat lidmaatschap betalen ouders de ouderbijdrage aan de vereniging; dat heeft eigenlijk gewoon contributie. Stel je voor dat jij lid bent van een sportvereniging en de verhuurder van het sportcomplex (veelal de gemeente) gaat bepalen wat er met jullie contributies gebeurt. Dat zou je toch niet accepteren?

In dit geval is t.a.v. de hoogte van de ouderbijdrage en de besteding daarvan het bestuur van de vereniging (de ouderraad) verantwoording verschuldigd aan de ouders. Dat vloeit voort uit het het verenigingsrecht zoals dat in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dwingend is geregeld.

Jullie plicht is het dus om in overleg met jullie leden (lees: ouders) de contributie (lees: ouderbijdrage) vast te stellen en via de jaarvergadering van de vereniging de besteding van de gelden vast te stellen om een jaar later ook verantwoording af te leggen over de feitelijke besteding.

De MR bepaalt helemaal niets. Wat het schoolbestuur kan, is een beleid vaststellen voor in de school actieve ouders. Met betrekking tot dat beleid (zie art. 10, onderdeel d WMS = Wet Medezeggenschap op Scholen) bezit de MR instemmingsrecht. Meer rechten heeft de MR niet.

Maar even wat praktisch. Ik ben 14 jaar voorzitter geweest van de MR en van de GMR en 10 jaar van de OR. Voor de OR-vergadering werd altijd de directeur en enkele leerkrachten alsmede een MR-lid uitgenodigd. Daar werden allerlei organisatorische zaken besproken t.a.v. alle activiteiten. Want als OR kun je wel van alles willen organiseren maar het moet wel in het schoolbeleid passen. Je zult het altijd in gezamenlijkheid moeten doen maar waarin ieder wel een eigen taak heeft.

Mvg,
Cees
10
Organisatie Ouderraad / invloed MR op OR (rechten en p...
Last post by dejongetje - 17 februari 2015, 17:00:21
Beste,

Sinds enige jaren ben ik lid van de ouderraad van de basisschool waar mijn kinderen op zitten. De ouderraad is officieel opgericht als vereniging via een notaris.

Waarschijnlijk ontstaan door aller onwetendheid is de werkwijze tussen de Mr en de OR, al vanaf oprichting, als volgt:
de MR stelt de ouderbijdrage vast
de MR bepaalt de begroting voor de sint/ kerst/ paas etc
de MR keurt de begroting voor de schoolreisjes in samenspraak met de leerkrachten
de MR bepaalt wat er met het overschot op de rekening gebeurt
de OR int de ouderbijdragen
de OR organiseert de sint / kerst / paas/ etc
de OR vergadert +/- 1 x in de 6 weken en dezelfde leerkracht/ IB-er sluit aan
sinds dit schooljaar is er geen jaarvergadering meer omdat er nooit meer dan 2 ouders kwamen opdagen. De MR heeft besloten om daarom via basisschoolnet het jaarverslag en de begroting beschikbaar te stellen.

Nu wil de MR de te naam stelling van de OR aanpassen naar activiteitencommissie en tevens willen zij het penningmeesterschap van de OR overhevelen naar de MR.

Dit voelt niet juist! Daarom ben ik op het internet gaan zoeken naar antwoorden en vond zo deze site. Ik heb hier heel veel gelezen en durf bijna tot de conclusie te komen dat de MR niets over de OR te zeggen heeft. Maar ik zie tussen de bomen het bos niet meer goed en vraag ik dus liever totdat ik het echt snap. Verder ben ik communicatief zeker niet de sterkste dus wil ik graag zwart op wit zien welke rechten en plichten wij hebben.

Graag vraag ik jullie input over bovenstaande. Welke invloed heeft de MR in ons geval? Wat mogen zij wel en niet bepalen?

Alvast bedankt voor jullie input.

Hartelijke groet,
Karina de Jong Kerssens
Pagina's1 2 3 ... 10